Vietnam Social Sciences, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khuynh hướng văn hóa bình dân và văn hóa bác học trong ngôn ngữ Truyện Kiều

VÕ MINH HẢI

Tóm tắt


So với nhiều truyện Nôm cùng thể tài khác, ngôn ngữ Truyện Kiều dường như là một thế giới đầy hương sắc, là phức thể đa dạng và phong phú. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt qua toàn bộ ngôn ngữ Truyện Kiều và làm nên giá trị vĩ đại của tác phẩm là sự kết hợp tuyệt diệu giữa hai khuynh hướng bình dân và bác học trong ngôn ngữ tác phẩm. Đây có thể xem là những bước khám phá có tính đặc trưng về ngôn ngữ Truyện Kiều từ góc nhìn văn hoá. Thông qua hệ thống ngữ liệu văn hóa, một số nhà nghiên cứu bước đầu đã khám phá nội dung, tư tưởng, những sáng tạo, đặc trưng phong cách văn hoá của đại thi hào Nguyễn Du.


Toàn văn: PDF

Vietnam Social Sciences, ISSN: 1013-4328