Vietnam Social Sciences, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển kinh tế nhanh, bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long

NGUYỄN VIỆT THANH, PHAN THỊ MINH HIỀN, LÊ THỊ NGỌC PHƯỢNG

Tóm tắt


Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một trong những thách thức lớn nhất đối với con người và xã hội loài người trong thế kỷ XXI. Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng đất thấp ven biển của Việt Nam, là khu vực đã, đang và sẽ bị tác hại nặng nề nhất của BĐKH. Để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đòi hỏi chính phủ và các địa phương trong vùng ĐBSCL cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thích ứng với BĐKH không chỉ trước mắt mà phải lâu dài.


Toàn văn: PDF

Vietnam Social Sciences, ISSN: 1013-4328