Vietnam Social Sciences, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu hệ tiêu chí đo lường vốn xã hội ở Việt Nam

NGUYỄN NGỌC SƠN, VŨ THỊ THU PHƯƠNG

Tóm tắt


Vốn xã hội được coi là một nguồn vốn quan trọng cho sự phát triển bền vững của một quốc gia, một cộng đồng hay tổ chức, đặc biệt trong bối cảnh mới của nền kinh tế số và cách mạng công nghiệp 4.0. Mặc dù đã có rất nhiều nghiên cứu về phương thức đo lường vốn xã hội, nhưng cho tới nay việc đo lường vốn xã hội vẫn còn nhiều tranh luận. Bài viết nghiên cứu quan niệm về vốn xã hội, các tiêu chí đo lường vốn xã hội của các nước, của các tổ chức quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Vietnam Social Sciences, ISSN: 1013-4328