Vietnam Social Sciences, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khái niệm phương pháp: định nghĩa và phân loại

NGUYỄN NGỌC HÀ, NGUYỄN THỊ HUYỀN

Tóm tắt


Khái niệm phương pháp có vị trí quan trọng hàng đầu trong hệ thống các khái niệm của phương pháp luận. Mỗi phương pháp là một trong những cách thức hoạt động để đạt được một mục tiêu. Phương pháp hoạt động cùng với chủ thể hoạt động, mục tiêu hoạt động, phương tiện hoạt động, hiệu quả hoạt động là các mặt cơ bản của hoạt động. Có phương pháp hoạt động thực tiễn và có phương pháp hoạt động nhận thức. Tương ứng với một hoạt động thực tiễn hoặc hoạt động nhận thức nào đó của con người, có nhiều phương pháp. Để đạt được mục tiêu với hiệu quả tốt nhất, chủ thể hoạt động cần lựa chọn một phương pháp phù hợp.


Toàn văn: PDF

Vietnam Social Sciences, ISSN: 1013-4328